Multidisciplinární podpora rodin dětí s hendikepem

č. 16889 – podpořeno z MPSV Rodina v roce 2020

V rámci projektu jsou realizována tato aktivita:

Multidisciplinární podpora rodin dětí s hendikepem – pro rodiny, které mají dítě s těžkým hendikepem, bude realizována podpora s využitím multidisciplinárního týmu. Aktivita je postavena na využívání prvků otevřeného dialogu, kdy se do řešení rodiny zapojuje multidisciplinární tým složený z odborníků na míru potřebám dané rodiny (např. psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog, etoped, logoped, fyzioterapeut a další). Pro každou rodinu zapojenou do projektu bude realizován dle aktuálních možností a situace rodiny, následující model, který povede sociální pracovník/facilitátor. 

1. setkání s rodičem/rodiči samostatně: co v rodině funguje, nefunguje, jaké vnímají slabé stránky, co potřebují doplnit, aby snížili pečovatelskou zátěž

2. setkání s dítětem samostatně: zmapování potřeb dítěte, jeho zdravotní a duševní stav, co dítě potřebuje k tomu, aby se zlepšila jeho situace, co se daří, nedaří

3. setkání soc.pracovníka  a odborníků informace o anamnéze rodiny a nastavení základního plánu pro rodinu, zainteresování odborníků do Setkání okolo dítěte (SOD) – MD týmu.

4.–7. (popř. 9.) setkání společné (SOD)– odborníků, soc.pracovníka, vedoucího projektu (dle potřeby), rodičů, dítěte.

10. (dle potřeby může být setkání méně) závěrečné setkání rodičů a dítěte se sociálním pracovníkem, vyhodnocení celé spolupráce, uzavření zakázky, popř. směřování na další služby žadatele či jiných organizací

Smyslem multidisciplinární podpory rodiny (MD týmy) je velmi efektivní podpora rodičů i dítěte za podpory všech odborníků, participačním způsobem vzniká akční plán rodiny, procesy jsou koordinované, všichni vědí, co mají dělat a vše je v souladu s omezeními, potřebami či potenciálem v dalších oblastech. Zároveň probíhá zplnomocnění a posilování kompetence rodičů, což ústí v jejich schopnost lépe fungovat jako rodiče a pečující osoby. O spolupráci v rámci setkání je veden záznam, s rodiči je uzavřena smluvně dohoda o spolupráci, podepsaná mlčenlivost a souhlas se sdílení informací členům MD týmu.

Aktivita je podpořena z programu Rodina MPSV ČR.