Motivační setkání

Motivačním setkáním projde každá zapojená rodina s hendikepovaným dítětem

Smyslem setkání je

  • vymezení si pravidel vzájemné spolupráce
  • vytýčení vlastních cílů (krátkodobých 1-2 týdny, střednědobých 3 měsíce, dlouhodobých cca 1 rok)

Rozsah motivačního setkání

S každou rodinou obvykle proběhnou tři setkání v délce trvání 1 hodina

  1. nejdříve se potká Metodička s dítětem (pokud to je možné)
  2. poté samostatně s rodičem
  3. nakonec se všemi dohromady.

Od dítěte získá Metodička jeho autentický pohled na svůj hendikep (nemusí vždy jít o verbální sdělení, dítě může komunikovat různými způsoby – barvy, hmat, sluch…). V případě, že dítě odmítá komunikaci nebo ji není schopno, může být hlavním cílem spolupráce právě nalezení způsobu komunikace a motivace.

Od rodičů si Metodička vyslechne jejich „životní příběh“, anamnézu dítěte, popis situace, kterou rodiče s dítětem prožívá.

Ve třetím společném setkání dojde k popisu konkrétních rozporů a situací, které jsou stresující pro obě strany, vydefinování problémů, které vidí jak rodič, tak dítě.

Důležitým sdělením je také popis vlastních potřeb jak rodiče, tak dítěte, aby byly saturovány na obou stranách.

Z každého setkání vznikne krátký zápis.

Výsledkem setkání je vydefinovaný proces podpory a nastavení si termínů setkání, aby návazné služby byly účinné, je třeba, aby rodiče navštěvovali centrum v domluvených intervalech.

Motivačním setkáním projde ročně cca 20–30 rodin/dětí.

Jak probíhá motivační setkání, je-li v rodině více hendikepovaných dětí

Může se stát, že jedna rodina bude mít více dětí s hendikepem.

Potom se každého setkání zúčastní s každým dítětem samostatně, tj. „co dítě, to zakázka“.

V případě, že v rodině bude více hendikepovaných dětí, bude na Metodičce, zda bude s dětmi pracovat dohromady či odděleně. Záleží  na typu hendikepu, zda-li je možné pracovat s dětmi současně či se hendikepy vylučují (např. porucha osobnosti a spasmus).

Jak spolupráce probíhá

Každá zapojená rodina při zapojení podepíše Smlouvu o spolupráci, která obsahuje:

  • seznámení s GDPR (ochrana osobních údajů)
  • bezinfekčnost dítěte
  • základní diagnózu a upozornění (např. potravinová omezení), apod.

V rámci této aktivity se počítá se zapojením primářky MUDr. Jarmily Zipserové, která u dětí s tělesným hendikepem provede vyšetření. Na jeho základě budou doporučena cvičení a Metodička bude moci zohlednit diagnózu při práci s dítětem ve Snoezelenu (terapeutické místnosti).

Taktéž bude zapojen dětský psycholog, který bude s každým dítětem pracovat. Smyslem práce psychologa bude jak poradenství pro dítě, tak jeho diagnostika v případě, že to bude situace vyžadovat.